Pediatrik Katarakt

Katarakt, gözün normalde berrak ve saydam olan lensinde ortaya çıkan bulutlanma ve opaklaşmadır. Ciddi olduğu durumlarda bu bulutlanma retinaya gelen ışık hüzmesine engel olur ve sonuçta bulanık görme durumu ortaya çıkar. Katarakt genellikle yaşlılarda görülmesine karşın, bebek ve çocuklar da bu durumdan etkilenebilir. Bazı kataraktlar doğum esnasında var olmaktadır, diğerleri ise çocukluk çağında belirgin hale gelir. Doğum esnasında varolan kataraktlar konjenital katarakt olarak adlandırılmaktadır ve bunların olası etkenleri arasında kalıtımsal faktörler, hamilelik sırasında gelişen viral enfeksiyonlar ve prematüre doğumlar sayılabilir. Çocukluk çağı sırasında gelişen kataraktlar ise genellikle göz yaralanması veya vücudun diğer bölümlerini ilgilendiren hastalık süreçleri ile ilgilidir. Diğer etkenler arasında normaldışı lens gelişimi veya kalıtımsal olarak edinilmiş bir kataraktın geç dönemde ortaya çıkması düşünülebilir. Normal görme işlevinin eksiksiz yapılabilmesi için bebekler ve küçük çocuklarda kataraktın erken teşhisi ve yoğun tedavisi kesinlikle gereklidir. ‘Tembel göz’ olarak bilinen ambliyopi; tek veya her iki göz berrak görüşü kaybettiği zaman ortaya çıkan bir durumdur.

İşaret ve semptomlar

Gözbebeği beyaz görünümdedir, gözün içinde içeri ve dışarı doğru hareket etmektedir. Bağlantılı göz durumları Görmeye engel olmayan küçük pediatrik kataraktllar, gözün gelişimini normal devam ettirdiğini garantilemek amacıyla düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Görmeye engel teşkil eden kataraktlar ise gözlük, kontakt lens, göz kapatıcı yöntemler veya ameliyat ile veya bunlardan oluşan kombine bir tedavi ile kontrol altına alınmalıdır.

Görmeyi ciddi biçimde tehdit eden pediatrik kataraktlar ise beklemeksizin ameliyatla tedavi edilmelidir.

Pediatrik katarakt ameliyatı