Kişisel Verileri Koruma Kanunu Açık Rıza Metni

 

1382 SOKAK NO12/2 ALSANCAK İZMİR adresinde mukim ‘’DOÇ.DR.SERDAR AHMET ÖZLER’’ (“MUAYENEHANE”) ’in aydınlatma metnini, kişisel verileri koruma politikasını ve okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerimin Muayenehane tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

 

“MUAYENEHANE’’ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektronik ortamda sunulan veya SMS (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim GSM numarasına şahsım için gönderilen Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum,

 

Aydınlatma Metninde belirtildiği üzere;

1- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetilmesinin sağlanması,

 

2- Tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca, sağlık hizmetlerine ilişkin edindiğimiz bilgileri Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, kurumların taleplerine yanıt vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

 

3- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

 

4- Sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesini sağlamak,

 

5- Kimliğinizi teyit etmek, sunulan sağlık hizmetleri kapsamında anlaşmalı kurumlarla hukuki irtibatınızın teyit edilmesi, faturalandırma ve finansal mutabakatın sağlanması,

 

6- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 

7- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 

8- Sağlık hizmetlerimiz kapsamında randevu alınması, randevu oluşturulması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, hasta, hasta yakını memnuniyetinin sağlanması, talep ve şikayet süreçlerinin takibi, sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve değerlendirmelerin yapılması,

 

9- Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

 

10- Tıbbi ilaç, malzeme veya cihaz teminini, sunulan hizmetler ile ilgili faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

 

Bilgilendirme onam formlarının doldurtulması,

 

Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

 

Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi;

 

Muayenehane hizmetlerini geliştirmek, gelişim faaliyetlerinin sürdürülmesi, muayenehanenin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerini sürdürmek, risk yönetimi ve kalite geliştirme süreçlerinin yerine getirilmesi,

 

Hastalarla olası bir hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,

 

Fiziksel formları doldurmanız için gerekli süreçlerin sürdürülmesi, ilgili kişilerin işlem güvenliğinin sağlanması,

 

Kapalı devre kamera kayıt sistemi vasıtasıyla, hastalarımızın, ziyaretçilerin ve ilgili üçüncü kişilerin güvenliğinin takibi, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması, üçüncü kişilerin suç teşkil edebilecek davranışlarının önlenmesi,

 

Sunulan hizmetler ile ilgili faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

amaçlarıyla KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel verilerimin işlenmesine yönelik tercihimi belirtiyorum;